what going on?

Jon & Kate Plus 8 1x8

Jon Turns 30

Kate plans a surprise 30th birthday, for Jon, where she announces his fabulous gift, a trip to the Florida Keys!

May. 14, 2007

Jon & Kate Plus 8 season 1