what going on?

Star Trek: Enterprise 3x12

Chosen Realm

Religious zealots hijack Enterprise to use it as a weapon against the enemies of their faith.

Jan. 14, 2004

Star Trek: Enterprise season 3